Sorgh

Rookbeleid Sorgh.nl

Doel: Het voorkomen van gezondheidsschade door (mee)roken

Het rookbeleid van Sorgh.nl

Doel:

Het voorkomen van gezondheidsschade door (mee)roken door het ontmoedigen van het roken door medewerkers en cliënten in ruimten waar medewerkers van Sorgh.nl werkzaam zijn. 

Reikwijdte:

Het rookbeleid van Sorgh.nl geldt voor alle locaties en ruimten van Sorgh.nl en ook voor de ruimten buiten onze locaties waar de medewerker namens Sorgh.nl de zorg- of dienstverlening verricht. Denk hierbij aan: ambulante zorgvormen en detachering naar andere instellingen. 

Visie van Sorgh.nl op roken

Sorgh.nl hecht grote waarde aan een gezonde werk- en leefomgeving voor haar medewerkers en cliënten. Gezien de negatieve effecten van roken op de gezondheid van zowel de roker als anderen in zijn/haar omgeving is het beleid van Sorgh.nl erop gericht om het roken in de ruimten waar medewerkers van Sorgh.nl werkzaam zijn te ontmoedigen. 

Verder past roken niet bij onze identiteit en wordt daarom ook door Sorgh.nl als reformatorische zorginstelling afgewezen. 

Algemeen:

De locaties van Sorgh.nl beschikken niet over afgesloten rookruimtes. Dat er binnen de locaties van Sorgh.nl een rookverbod geldt, is zichtbaar door de niet-rokenstickers of –bordjes. 

Wettelijke kaders en uitgangspunten:

Roken en meeroken is schadelijk voor de gezondheid. Daarom wil de overheid dit ontmoedigen. De Tabaks- en rookwarenwet verbiedt onder andere het roken in alle openbare ruimten en de horeca. Daarnaast mogen werknemers op het werk alleen roken in speciaal daarvoor ingerichte ruimtes. De verplichting voor een rookvrije werkplek geldt niet in privéruimten. Inbreuk op de persoonlijke levenssfeer mag niet in deze ruimten. 

Heeft een medewerker bezwaar, dan zal hem/haar de mogelijkheid van overplaatsing naar een andere, rookvrije, werkplek moeten worden aangeboden. Voor medewerkers geldt immers een werkgarantie, geen werkplekgarantie. Voor medewerkers met een verhoogde gevoeligheid voor tabaksrook (als gevolg van zwangerschap of cara) wordt in overleg een oplossing gezocht. 

Afspraken met betrekking tot medewerkers:

Medewerkers spelen een belangrijke rol bij het slagen van het rookbeleid van Sorgh.nl. Zij hebben een voorbeeldfunctie voor cliënten, bezoekers en collega’s. 

De medewerker van Sorgh.nl rookt niet binnen en laat voorbeeldgedrag zien. De kleding, haren, adem en handen ruiken tijdens de hulp- of zorgverlening niet naar rook. 

Tijdens de pauzemomenten kan buiten op een daarvoor aangewezen plek (buiten het zicht van de entree van de gebouwen) worden gerookt, onder voorwaarde dat de werkuren niet in het gedrang komen en dit niet ten koste gaat van de zorg- en hulpverlening. Afval (zoals shag, peuken etc.) worden niet achtergelaten maar worden direct opgeruimd. 

Wanneer een cliënt therapeutisch of volgens afspraak op vaste tijden buiten en/of onder toezicht mag roken kan de medewerker hier bij aansluiten. Medewerkers op kantoor kunnen uitsluitend tijdens pauzemomenten buiten roken. 

De locaties van Sorgh.nl beschikken niet over afgesloten rookruimtes. Dat er binnen de locaties van Sorgh.nl een rookverbod is, is zichtbaar door de niet-rokenstickers of –bordjes. 

Afspraken met betrekking tot cliënten:

In de gemeenschappelijke (groeps)ruimtes binnen de woonlocaties van Sorgh.nl wordt niet gerookt. Dit rookverbod geldt ook voor de eigen kamers van de cliënten, omdat de medewerkers regelmatig ook hier moeten zijn. 

Om ervoor te zorgen dat de medewerkers hun werkzaamheden kunnen verrichten met zo min mogelijk hinder of overlast van roken worden er bij de intake afspraken met de cliënt gemaakt over het niet-roken beleid. Deze afspraken worden vastgelegd in het zorgplan. 

Voor cliënten in de woonlocaties, die niet kunnen of willen stoppen met roken, zijn op grond van de Tabaks- en rookwarenwet twee mogelijkheden om alsnog te kunnen roken: in de open lucht of op de eigen kamer. Roken op de eigen kamer is binnen de woonlocaties van Sorgh.nl geen mogelijkheid in verband met het ontbreken van een adequaat ventilatie- of luchtzuiveringssysteem. 

Per individuele cliënt wordt afzonderlijk bekeken of met het oog op zijn/haar persoonlijke veiligheid (risico wegloopgedrag, brandveiligheid) en /of de veiligheid van zijn/haar medecliënten en medewerkers roken in de open lucht op de daarvoor aangewezen plaatsen zelfstandig of onder toezicht is toegestaan. 

 

Bij ons werken?

Sorgh jij voor een glimlach bij onze clienten in de gehandicaptenzorg, ouderenzorg, jeugdzorg of thuiszorg? Solliciteer bij ons!

Bekijk vacatures
Thuis in zorg met heel ons hart!